KKTC’nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Varlık Manifestosu…

 
Hüseyin Laptalı
   

      Hüseyin Laptalı

KKTC özgür, bağımsız ve kendi toprakları üzerinde egemen bir dünya devletidir. 

Devletin toprakları 1974 Mutlu Barış Harekatı ile çizilmiş olan Maraş Bölgesi dahil, 

Yeşil Hat kuzeyidir. “Kuzey” kelimesi devletin sadece ada üzerindeki yerini tarif eder. Yeşil Hat’tın doğu ucu, İngiliz Dikelya üssünün Kuzey sınırının Akdeniz’le birleştiği noktadan başlar, batı ucu ise Erenköy’ün batı ucundaki Dikilitaş noktasında son bulur. 

KKTC karasının Akdeniz’deki deniz hakları, BM Deniz Hukukuna göre mahfuzdur. Tarif edilen bu sınırların Kuzeyinde kalan Akdeniz parçası, Türk Denizi olup, kullanım hakkı sadece bu iki devlete yani KKTC ve TC’ye aittir. 

KKTC “Ucube Kıbrıs Cumhuriyeti” devletini tanımadığı gibi, yukarıda tarif edilen sınır haklarının mutlak hakimi olup, karşıt muhatabı Güney Kıbrıs Rum Yönetimidir. Bu yönetimin hakları, KKTC’nin hükümranlık haklarının dışındadır. 

KKTC Anayasasının değişmez maddeleri… 

MADDE 1- KKTC cumhuriyettir. 

MADDE 2- KKTC Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

MADDE 3- KKTC Devleti, ülkesi ve toplumuyla bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, kırmızı ay yıldızlı ak bayrak olup, al bayrakla yan yana bulunur. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Lefkoşa’dır. KKTC’yi koruyan ve kollayan kendi ordusu vardır. Şanlı Türk ordusu onun koruyucu meleğidir. Koruyucu melek Ada semalarında dolaşır. Semalardaki azameti asla sönmeyecektir. 

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. 

KKTC Milletvekili Yemini… 

Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine ant içerim. 

KKTC Halkı Görevini Yüce Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinden alır. 

Ey Türk Gençliği! 
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!... 

Ne Mutlu Türk’üm Diyene… 

KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun… 

Hoşça kalınız. 13 Kasım 2013 Hüseyin LAPTALI, erenkoysurungeni@ttmail.com

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin